Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Σύντομη παρουσίαση των βασικών αξόνων του National Hire Network

http://www.hirenetwork.org/index.html

Προσεγγίσεις ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού ήδη έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές ώστε άτομα με παραβατική συμπεριφορά να ενταχθούν στην έμμισθη εργασία. Οι υπεύθυνοι των δράσεων αυτών εστίασαν αφενός  μεν στην δυνατότητα εύρεσης εργασίας των κρατουμένων που ολοκλήρωσαν την ποινή τους και αφετέρου στην διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Για την επίτευξη αυτής της ισορροπίας ένα σημαντικό στοιχείο του μοντέλου είναι η ποιότητα των υπηρεσιών απέναντι στους εργοδότες και στους αποφυλακισμένους  οι οποίοι επωφελούνται από τη συμμετοχή τους, στις οικογένειες και τις κοινότητες στις οποίες ζουν . Οι σημαντικότερες πρακτικές που εφαρμόστηκαν είναι:
1. η ενδελεχής αναζήτηση και ενημέρωση των νόμων που ισχύουν, 
2. οι ειδικοί της Επιτροπής Ισότητας Εύρεσης Εργασίας (Equal Employment Opportunity Commission- EEOC) γνωρίζουν ενδελεχώς τα νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τα δύο μέρη καθώς και την αναγνώριση των παραγόντων των οποίων γίνεται η επιλογή προσωπικού όπως είναι η φύση και η σοβαρότητα της κατηγορίας. Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι που οι ειδικοί προσπαθούν να διαφυλάξουν και να προωθήσουν είναι η εγκυρότητα των βιογραφικών. 
3. Αναγνώριση και ανταπόκριση στις ανησυχίες των εργοδοτών παρέχοντας δικλείδες ασφαλείας από το Ομοσπονδιακό Σύστημα Διασύνδεσης (Federal Bonding System) όπου καλύπτει τους εργοδότες σε περίπτωση κλοπής.
4. Εύρεση εργοδοτών που θα προσλάβουν προσωπικό με ποινικό μητρώο.
5. Έμφαση στα οικονομικά οφέλη που οι εργοδότες λαμβάνουν καθώς και φοροαπαλλαγές
6. Παροχή εκπαίδευσης και προετοιμασίας των αποφυλακισμένων για την συνέντευξη και την ένταξη τους στο χώρο εργασίας.
7. Βοήθεια και υποστήριξη δημιουργίας βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επαγγελματικών στόχων.
8.  Βοήθεια και καθοδήγηση για την απόκτηση απαραίτητων προσωπικών εγγράφων για την επικείμενη πρόσληψη.
9. Εκπαίδευση στην αποδοχή κριτικής,  ενδυνάμωση ομαδικού πνεύματος, και νόρμες του εργασιακού χώρου.
10. Άμεση παροχή εισοδήματος για προσωπικά έξοδα και ανάγκες που προκύπτουν όπως οι μετακινήσεις στα μέσα.  
11. Εκπαίδευση για την διατήρηση μια εργασιακής θέσης, παρέμβαση στην κρίση, και επαγγελματική καθοδήγηση.